Dodatkowe regulaminy

REGULAMIN KONKURSU 2023

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: "Letnie S(U)Potkania"
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma PWO Sp. z o.o.(Wioslujcie.pl) z siedzibą w Poznaniu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Instagram-owym https://www.instagram.com/wioslujciepl/ oraz Facebook-owym https://www.facebook.com/wioslujcie.pl.sup w dniach od 01 – do 08 września 2023 roku (do godziny 23:59)
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta (Facebook/Instagram), ani z nim związany.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. c) nie jest pracownikiem PWO Sp. z o.o.
 5. d) nie jest członkiem rodziny pracownika PWO Sp. z o.o.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 7. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 8. b) wysłanie zgłoszenia zgodnego z opisem w pkt 3. i 4.
 9. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: "Kogo ciekawego spotkałeś w tym roku podczas pływania na desce SUP?" w formie zdjęcia.
 10. Aby post brał udział w konkursie musi spełnić poniższe wymagania:
 11. a) Uczestnik musi posiadać konto zgodne z regulaminem serwisów firmy Meta (Facebook/Instagram)
 12. b) każdy Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie spełniające powyższe zasady
 13. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3 musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest bidon, 1-litrowy marki Aqua Marina 
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Instagram-owym: https://www.instagram.com/wioslujciepl/ lub Facebook-owym https://www.facebook.com/wioslujcie.pl.sup zamieści komentarz w formie zdjęcia wybrany przez Komisję odpowiadający na zadane pytanie konkursowe.
 3. Przewidziane są trzy jednakowe nagrody z pkt. 1 dla trzech wybranych przez Komisję zdjęć (pochodzących od różnych autorów)
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 7. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przekazania niezbędnych do wysyłki nagród danych osobowych Organizatorowi najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania Nagroda przepada.
 8. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy PWO Sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Meta z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez PWO Sp. z o.o.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 1. Uczestnik zgadza się również na wykorzystanie jego pracy w celach marketingowych przez firmę PWO Sp. z o.o.
 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności na stronie: https://www.wioslujcie.pl/polityka-prywatnosci/
 • 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 6

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie i Facebooku z dnia 01.09.2023 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub innych praw.

REGULAMIN KONKURSU LEŻAK 2022

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: "Weź poleżakuj"
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma PWO Sp. z o.o.(Wioslujcie.pl) z siedzibą w Poznaniu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Instagram-owym https://www.instagram.com/wioslujciepl/w dniach od 22 – do 29 czerwca 2022 roku (do godziny 23:59)
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta (Facebook/Instagram), ani z nim związany.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. c) nie jest pracownikiem PWO Sp. z o.o.
 5. d) nie jest członkiem rodziny pracownika PWO Sp. z o.o.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 7. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 8. b) wysłanie zgłoszenia zgodnego z opisem w pkt 3. i 4.
 9. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: "Z kim najchętniej włączysz tryb leżakowania?" w dowolnej formie.
 10. Aby post brał udział w konkursie musi spełnić poniższe wymagania:
 11. a) Uczestnik musi posiadać konto zgodne z regulaminem serwisów firmy Meta (Facebook/Instagram)
 12. b) każdy Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie spełniające powyższe zasady
 13. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3 musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw dwóch leżaków i parawanu z logo Wiosłujcie
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Instagram-owym: https://www.instagram.com/wioslujciepl/zamieści komentarz wybrany przez Komisję odpowiadający na zadane pytanie konkursowe.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną

 1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przekazania niezbędnych do wysyłki nagród danych osobowych Organizatorowi najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania Nagroda przepada.
 3. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy PWO Sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Meta z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez PWO Sp. z o.o.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 1. Uczestnik zgadza się również na wykorzystanie jego pracy w celach marketingowych przez firmę PWO Sp. z o.o.
 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności na stronie: https://www.wioslujcie.pl/polityka-prywatnosci/
 • 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 6

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie z dnia 22.06.2022 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub innych praw.PADDELT.DE - Paddelt mit uns in Deutschland und Österreich!
PADLUJTE.CZ - Pádlujte s námi v Česku a Slovensku!
PAGAIATE.IT - Pagaiate con noi in Italia!
WIOSLUJCIE.PL - Wiosłujcie z nami w Polsce!
PADDLEFASHION.com - Paddle with style

 • AQUA MARINA - deski SUP według marki
 • F2 - deski SUP według marki
 • GLADIATOR - deski SUP według marki
 • HYDRO FORCE - deski SUP według marki
 • BODY GLOVE - deski SUP według marki
 • SPINERA - deski SUP według marki
 • MOAI - deski SUP według marki
 • ZRAY - deski SUP według marki
 • SKIFFO - deski SUP według marki
 • WATTSUP - deski SUP według marki
 • COASTA - deski SUP według marki
 • STX - deski SUP według marki
 • AZTRON - deski SUP według marki
 • LOZEN - deski SUP według marki
 • AQUADESIGN - deski SUP według marki
 • ABSTRACT - deski SUP według marki
 • DELTA - deski SUP według marki
 • SIC MAUI - deski SUP według marki